Розв’язування задач за певними темами має свою специфіку, проте є загальні правила, яких слід дотримуватися при розв’язуванні задач з будь-якого розділу курсу. Ці правила такі:

1.   Перш   ніж  приступити   до   розв’язування   задач з будь-якого розділу, треба добре   засвоїти   теоретичний матеріал. Без ґрунтовного знання теорії   не   можна   роз­раховувати на успішне розв’язання задачі.

2.     Треба  зрозуміти  зміст   і   чітко   уявляти   вимоги задачі.

3.     Ознайомившись з умовою  задачі,   слід  з’ясувати її фізичний зміст: уявити фізичне явище, про яке йдеться в задачі; пригадати закони  фізики,   покладені   в  основу явища, і поєднати їх з умовою задачі.

4.   Записати   скорочено   умову   задачі,   позначивши символами  відомі   й   невідомі   фізичні   величини.   Якщо для розв’язання задачі потрібні фізичні сталі, то їх слід відшукати в таблицях і записати в скорочену умову.

5.     Коли для розв’язання задачі потрібні деякі фізичні величини, яких немає в умові, але без  яких   розв’язати її неможливо, їх слід  ввести   самим.   Як   правило,   такі величини при розрахунках скорочуються і в остаточний результат не входять.

6.     Звести всі   дані   задачі   до  Міжнародної   системи одиниць   (СІ),   записавши   їх   праворуч   від   скороченої умови задачі.

7.     Скласти план розв’язання задачі.

8.   Зробити   рисунок,   якщо   він   допомагає   краще уявити фізичний зміст задачі.

9. За допомогою фізичних законів установити мате­матичну залежність між фізичними величинами, які ха­рактеризують це явище. Скласти одне або кілька рівнянь (кількість їх повинна відповідати числу невідомих).

10.    Розв’язування слід виконувати в  загальному   ви­гляді. Виконавши алгебраїчні перетворення, дістати робо­чу формулу. Підставити у формулу   числові  дані,   вико­нати обчислення. Не виключена можливість розв’язання задачі за запитаннями.

11.    Числові дані фізичних   величин   слід  підставляти разом   з   їх   одиницями   вимірювання   (найменуваннями) і виконувати з ними такі   самі   математичні   дії,   як  і   з числами.

12.  При розв’язуванні задач часто доводиться викону­вати наближені обчислення. Отже, діставши числову відпо­відь, слід звернути увагу   на ступінь точності   кінцевого результату. Точність відповіді не повинна перевищувати   точність вихідних даних.

Ви можете залишити коментар, або посилання на Ваш сайт.

Прокоментувати